HỘI TRƯỜNG TRỰC PHHS GỒM:

1. Ông: Nguyễn Quang Thắng - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh, trưởng ban PH lớp 3- 4 tuổi B1

2. Ông: Bùi Thế Tiện - Hội phó hội cha mẹ học sinh, trưởng ban PH lớp 5- 6 tuổi C1

3. Bà: Nguyễn Thị Lan - Hội phó hội cha mẹ học sinh, trưởng ban PH lớp 4- 5 tuổi A1

4. Ông: Nguyễn Xuân Phương- Trưởng ban PH lớp 5- 6 tuổi A1

5. Ông: Lưu Xuân Quyền - Trưởng ban PH lớp 5- 6 tuổi A2

6. Bà: Vũ Thị Lý- Trưởng ban PH lớp 5 -6 tuổi B1

7. Ông: Thân văn tiến- Trưởng ban PH lớp 5 - 6 tuổi B2

8. Bà: Dương Thị Hằng - Trưởng ban PH lớp 4 - 5 tuổi A2

9. Ông: Bùi Văn Hợp - Ttrưởng ban PH lớp 4- 5 tuổi B1

10. Bà: Dương Thị Hải  - Ttrưởng ban PH lớp 4 - 5 tuổi B2

11. Ông: Bùi Thế Phương- Trưởng ban PH lớp 4- 5 tuổi C1

12. Ông: Dương Văn Huân - Trưởng ban PH lớp 4- 5 tuổi C2

13. Ông Nguyễn Thế Thực - Trưởng ban PH lớp 3- 4 tuổi A1

14. Bà: Nguyễn Thị Duyên - Trưởng ban PH lớp 3- 4 tuổi A2

15. Ông: Dương Ngô Dũng- Trưởng ban PH lớp 3- 4 tuổi A3 

16.  Ông: Nguyễn Mậu Tới - Trưởng ban PH lớp 3- 4 tuổi B2

17. Ông: Hoàng Văn Chức - Trưởng ban PH lớp 3- 4 tuổi B3

18. Ông: Nguyễn Thế Tùng - Trưởng ban PH lớp 3- 4 tuổi C1