BAN GIÁM HIỆU GỒM

1. Hiệu Trưởng: 

 Nguyễn Việt Hà

- Sinh ngày 04/03/1977

- Địa chỉ: Ngọc Vân - Tân yên- Bắc Giang

- Điện thoại: 0975443422

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Trình LLCT: Trung cấp

2. Phó hiệu trưởng: 

* Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng

- Sinh ngày 02/05/1972

- Địa chỉ: Ngọc Vân - Tân yên- Bắc Giang

- Điện thoại: 0389108203

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Trình LLCT: Trung cấp

* Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Trang

- Sinh ngày: 22/06/1982

- Địa chỉ: Lương Phong - Hiệp Hòa- Bắc Giang

- Điện thoại: 0392266336

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Trình LLCT: Trung cấp

* Thân Thị Hiệp

- Sinh ngày 28/11/1967

- Địa chỉ: Việt Ngọc - Tân yên- Bắc Giang

- Điện thoại: 0374770244

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Trình LLCT: Trung cấp